Віртуальна виставка "Державна ідея за козацької доби"

Козацтву належить особливе місце в історії нашої держави та в історичній пам'яті української нації. Саме козацтво було тією силою, яка активно впливала на історію України ХVІІ - ХVІІІст., розвивала і боронила національну ідею, сприяла захисту політичних, економічних, культурних досягнень українського народу, його духовного розвитку.

Чільне місце на виставці посіли твори класиків української історичної думки: М. Костомарова, Д. Яворницького, В. Антоновича, В. Липинського. Серед сучасних істориків широко представлено дослідження В. Шевчука, В. Смолія, В. Степанкова, С. Павленка, Т. Чухліба, С. Леп'явка. Також на виставці представлена добірка розвідок із часопису "Сіверянський літопис" та серія "Історія України в прозових творах і документах". Родзинкою нашої колекції "козацьких" видань стала двотомна "Історія українського козацтва", видана в 2006 році Видавничим домом "Києво-Могилянська академія".


/Files/images/vrtualn_vistavki/img026.jpg"Тої слави козацької повік не забудем...": Рек. бібліогр. покажч. з історії укр. козацтва /М-во культури і мистецтв України; Нац. парлам. б-ка України; Упорядник В.М. Лой; Наук. ред.: В.М. Матях, Т.В. Чухліб; Відповід. ред. В.О. Кононенко. - К.: ВАТ "Видавництво "Київська правда", 2004. -293с.


Рекомендаційний бібліографічний покажчик містить інформацію про якнайдавніші й нові фундаментальні наукові та дослідницькі роботи, щоденникові записи, різні документальні нотатки та знахідки, белетристичні есеї, численні публікації, розвідки та повідомлення з історії першовитоків і сьогодення українського козацтва, чимало з яких наявні саме у фондах Національної парламентської бібліотеки України, що видані в Україні у 1992-2003 рр.
Видання розраховане на бібліотечних працівників, науковців, викладачів та студентів, учителів і старшокласників, краєзнавців, широкий читацький загал.


/Files/images/vrtualn_vistavki/img027.jpgЯворницький Д.І. Історія запорізьких козаків. У 3-х т. /Пер. з рос. І.І. Сварника; Упоряд. іл. О.М. Апанович; Худож. В.М. Дозорець. - Львів: Світ, 1990. - 319с.: іл.

Книга є найбільш повним історичним дослідженням, що охоплює період 1471- 1734 рр. На багатому документальному матеріалі в популярній формі всебічно висвітлюється життя запорізького козацтва.
Для викладачів, студентів, істориків, етнографів,пропагандистів.


/Files/images/vrtualn_vistavki/img028.jpgАнтонович В.Б. Коротка історія Козаччини / Передм. І.І. Глизя. - К.: Україна, 2004. - 304с.: іл.


До видання увійшли дві праці визначного вітчизняного вченого В.Б. Антоновича (1834-1908): популярний лекційний курс "Коротка історія Козаччини" та маловідоме наукове дослідження "Останні часи Козаччини на Правобережжі".
Спираючись на значний фактичний матеріал, автор доводить,що український народ завжди був демократичною, вільнолюбною спільнотою, що героїчне минуле козацтва - це і є справжня історія нашого краю.
Книга ілюстрована, розрахована на широке коло читачів.


/Files/images/vrtualn_vistavki/img029.jpg


Україна: Хронологія розвитку. - Том 4. - К.: КРІОН, 2009. - 864с.: іл.


Науково-популярне видання, яке висвітлює в хронологічній послідовності історичний розвиток України від часів укладення Люблінської унії 1569р. і входження переважної частини українських земель до складу Речі Посполитої - до кінця ХVІІІст. Багато фактів, чудові ілюстрації допоможуть Вам пізнати історію України - історію великого народу.
Розраховане на широке коло читачів. Може бути використане як джерело додаткових знань при вивченні курсу історії України.


/Files/images/vrtualn_vistavki/img030.jpg

Енциклопедія історії України: У 8 т. / Редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін. - К.: Наук. думка, 2007


/Files/images/vrtualn_vistavki/img031.jpg


Історія українського козацтва: Нариси: У 2 т. / Редкол.: В.А. Смолій (відп. ред.) та ін. - К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2006.

Через сто років після появи грунтовних праць з історії української козаччини Михайла Грушевського та Дмитра Яворницького сучасні українські історики на основі новознайденних документів і матеріалів та досягнень новітньої історичної науки створили узагальненний образ українського козацтва.
До першого тому увійшли нариси, які охоплюють генезу та еволюцію козацтва, його цивілізаційну типологію, систему ціннісних орієнтацій та становлення політичної культури. Окрім того, розглянуто пимтання соціальної, військової, політичної та державотворчої діяльності українського козацтва від найдавніших часів до кінця ХVІІІ століття.
У другому томі розглянуто етнонаціональні аспекти феномена українського козацтва, козацьке право і судочинство, його православні та геральдичні традиції, специфіку козацького історіописання. сприйняття українського козацтва у західноєвропейськомку світі. спеціальні нариси присвячено еволюції козацького стану після ліквідації козацької держави та поглинення України іноетнічними імперськими структурами, відродженню козацтва в сучасній Українській державі.
Розраховано на науковців, студентів і викладачів вузів, широкий читацький загал.


/Files/images/vrtualn_vistavki/img032.jpgІсторія української Конституції / Упоряд. А.Г. Слюсаренко, М.В. Томенко. - К.: Право, 1997. - 464с.


/Files/images/vrtualn_vistavki/img035.jpg


Україна: антологія пам'яток державотворення, Х - ХХ ст.: у 10 т. / Редкол.: І.М. Дзюба та ін. - К.: Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2008
Т. 3: Битва за Козацьку державу / Упоряд., передм., комент. В. Шевчук. - 496с.
/Files/images/vrtualn_vistavki/img033.jpg


Україна: антологія пам'яток державотворення, Х - ХХ ст.: у 10 т. / Редкол.: І.М. Дзюба та ін. - К.: Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2008
Т. 2: Ренесанс ідеї української державності ( ХІV - ХVІст.) / Упоряд., передм., та прим. В. Литвинов. - 616с./Files/images/vrtualn_vistavki/img037.jpg

Україна: антологія пам'яток державотворення, Х - ХХ ст.: у 10 т. / Редкол.: І.М. Дзюба та ін. - К.: Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2008
Т. 4: Спроби реанімації Козацької держави ( ХІV - ХVІст.) / Упоряд., передм., та прим. В. Шевчук. - 528с.

/Files/images/vrtualn_vistavki/img040.jpg

Смолій В.А., Степанков В.С. Українська державна ідея ХVІІ - ХVІІІ століть: проблеми формування, еволюції, реалізації. - К.: "Альтернативи", 1997. - 368с.,іл.

/Files/images/vrtualn_vistavki/img041.jpg

Липинський В. Україна на переломі (1657 - 1659). - К.: Дніпро, 1997. - 320с.
/Files/images/vrtualn_vistavki/img042.jpg


Яворницький Д.І. Вольності запорозьких козаків / Пер. із рос. Т.С. Завгородньої; передм. В.С. Мороза; Худ.оформ. А.П. Дерев'янка. - Дніпропетровськ: Січ, 2002. - 359с./Files/images/vrtualn_vistavki/img043.jpg


Антонович В.Б. Про козацькі часи на Україні / Післям. М.Ф. Слабошпицького; Комент. О.Д. Василюк та І.Б. Гирича. - К.: Дніпро, 1991. - 238с.

Ця книга - захоплююча, яскрава розповідь про славетну історію Запорозької Січі - од витоків і до злочинного зруйнування її російським царатом.
Незвичайна історія створення книги. Професор Київського університету В.Б. Антонович (1834-1908) потай від властей викладав студентам протягом 1895/96 навчального року історію козаччини. Зачаровані слухачі детально законспектували блискучі лекції історика, і згодом рукопис, відредагований О. Кониським, вийшов друком подалі від злого ока російської цензури - у Чернівцях (1897) та Коломиї (1912)...
Це видання є третім.
У книзі вміщено портрети гетьманів України роботи художника В.С. Василенка


/Files/images/vrtualn_vistavki/img044.jpg


Шевчук В.О. Муза Роксоланська: українська література ХVІ - ХVІІІ століть: У 2 кн. Книга друга: Розвинене бароко. Пізнє бароко. - К.: Либідь, 2005. - 728с.; іл./Files/images/vrtualn_vistavki/img045.jpg


Шевчук В.О. Козацька держава як ідея в системі суспільно - політичного мислення ХVІ - ХVІІІ ст.: У 2 кн. - Кн.1. - К.: Грамота, 2007. - 720с., іл.

Книга сучасного українського історика та письменника - це виклад історії однієї з найвизначніших ідей українського державотворення, де автор прагне не лише дослідити ті чи інші явища, а передусім їх осмислити. Вона містить величезний масив інформації про становлення, розвиток і руйнацію Козацької держави. Значну увагу приділено міжконфесійному становленню та стосункам українців, широко висвітлено діяльність політичних і військових діячів доби Козацької держави та пізніших часів.
Видання має значну кількість ілюстрацій. Окремим розділом у книзі подано документи до теми.
Для науковців, викладачів і студентів вищих навчальних закладів та всіх, кому небайдужа українська історія ХVІ - ХVІІІ ст.


/Files/images/vrtualn_vistavki/img046.jpgШевчук В.О. Козацька держава. - К.: Абрис, 1995. - 392с., іл./Files/images/vrtualn_vistavki/img047.jpg


Чухліб Т.В. Гетьмани і монархи. Українська держава в міжнародних відносинах 1648-1714рр.; 2-вид., доопрац. - К.: Арістей, 2005. - 640с.

У книзі на основі багатого джерельного матеріалу із залученням досягнень вітчизняної та зарубіжної історичної науки розкривається міжнародно-політичний статус Української козацької держави у другій половині ХVІІ - на початку ХVІІІ ст.
Через призму відносин гетьманських урядів з володарями Речі Посполитої, Московської держави, османської імперії, Кримського ханства, Шведського королівства, Молдавського князівства та інших країн висвітлюється головні напрями тогочасної вітчизняної зовнішньої політики.
Видання розраховане на дипломатів, науковців, викладачів, студентів, військовослужбовців, усіх, хто цікавиться історією козацької України та її міжнародних відносин.


/Files/images/vrtualn_vistavki/img048.jpg


Смолій В., Степанков В. Дмитро Дорошенко. Політичний портрет: наукове видання. - К.: Темпора, 2011. - 632с.


/Files/images/vrtualn_vistavki/img049.jpg


Шевчук В.О. Просвічений володар: Іван Мазепа як будівничий Козацької держави і як літературний герой. - К.: Либідь, 2011. - 464с./Files/images/vrtualn_vistavki/img050.jpg


Павленко С. Іван Мазепа. - К.: Видавничий дім "Альтернативи", 2003. - 416с.,іл.


/Files/images/vrtualn_vistavki/img051.jpg


Доба гетьмана Івана Мазепи в документах / Упоряд.: С.О. Павленко. - К.: Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2007. - 1144с.У книзі вміщено універсали, накази гетьмана, листи, спогади генеральної старшини, російських високопосадовців, іноземців та інші матеріали, що допоможуть краще відчути епоху, в якій зароджувався вибух-протест проти царизму, Петра І. Уперше подається цілісний масив допитів старшин, козаків, які брали участь у повстанні 1708 -1709рр.
Загалом збірник документів ознайомить читача з 900 документами, які висвітлюють спосіб життя, економічні, політичні інтереси провідної верхівки Гетьманщини та гетьмана Івана Мазепи. Видання буде корисним як для істориків, так і для економістів, правників, дипломатів, літературознавців, культурологів.


/Files/images/vrtualn_vistavki/img052.jpg


Костомаров М.І. Богдан Хмельницький: Історична монографія / Пер. з рос. Т.С. Завгородньої; Передмова В.С. Мороза; Худож. оформ. А.П. Дерев'янка. - Дніпропетровськ: Січ, 2004. - 843с.


Микола Іванович Костомаров (1817-1885) - відомий український і російський історик, етнограф, письменник, основоположник народницького напрямку в українській історіографії. Фундаментальна праця "Богдан Хмельницький" вперше побачила світ 1857 року. На великому документальному матеріалі автор яскраво характеризує епоху боротьби українського народу за незалежність, право на вільний розвиток і щасливе життя.

/Files/images/vrtualn_vistavki/img053.jpg


Універсали Богдана Хмельницького: 1648 - 1657 / Упоряд. І. Крип'якевич, І. Бутич. - К.: Видавничий дім "Альтернативи", 1998. - 414с.


/Files/images/vrtualn_vistavki/img054.jpg


Історія адміністративно-територіального устрою Чернігово-Сіверщини: Матеріали наук.-практ.конф. / За ред. С.А. Леп'явка, В.М. Бойка. - Ніжин: ТОВ "Видавництво "Аспект-Поліграф", 2007. - 180с.
/Files/images/vrtualn_vistavki/img055.jpg


Студьонова Л.В. Чернігівські князі, полковники, губернатори. / Ред. О.В. Ткаченко. - Чернігів: РВК "Деснянська правда", 1998. - 148с.

/Files/images/vrtualn_vistavki/img056.jpg


Наливайко Д.С. Козацька християнська республіка (Запорозька Січ у західноєвропейських історико-літературних пам'ятках. - К.: Дніпро, 1992. - 495с.
Книжку присвячено героїчній історії козацької християнської республіки - Запорозької Січі, відображеній у західноєвропейських джерелах, історіографії та літературі ХVІ - ХІХ століть. Багатющі матеріали систематизовані і в значній частині видаються в Україні вперше.


/Files/images/vrtualn_vistavki/img063.jpg/Files/images/vrtualn_vistavki/img064.jpg
Леп'явко С. Проект козацького князівства кінця ХVІ ст. та його автор // Сіверянський літопис. - 1997. - № 1-2. - С.20-24/Files/images/vrtualn_vistavki/img061.jpg/Files/images/vrtualn_vistavki/img062.jpg


Тюрменко І. І.Огієнко про роль і місце Руїни в історії українського державотворення // Сіверянський літопис. - 1999. - №2. - С.3-11

/Files/images/vrtualn_vistavki/img059.jpg/Files/images/vrtualn_vistavki/img060.jpg


Радько П. Образ козацького полковника періоду Хмельниччини як учасника державотворення в новітній українській історіографії // Сіверянський літопис. - 2011. - № 2. - С.52-58

/Files/images/vrtualn_vistavki/img057.jpg


Середюк О.М. Лицарі Сонця / 2-ге вид., доп. та перероблене. - Луцьк: ВАТ "Волинська обласна друкарня", 2008. - 476с., іл.

/Files/images/vrtualn_vistavki/img058.jpgГорєлов М.Є., Моця О.П., Рафальський О.О. Цивілізаційна історія України. - К.: ТОВ УВПК "ЕксОб", 2005. - 632с.

/Files/images/vrtualn_vistavki/img065.jpgКоли земля стогнала: друга половина ХVІ - перша половина ХVІІ ст. / Упоряд.і передм. В.О. Щербака. - К.: Україна, 1995. - 432с. - (Серія "Історія України в прозових творах та документах")
Книга відтворює події, що розгорталися на території України у другій половині ХVІ - першій половині ХVІІст. Це був період панування Речі Посполитої, її жорстокої колоніальної політики, насадження католіцизму та уніатства, турецько-татарської агресії. Ті буремні часи постають перед читачем з призабутих прозових творів українських письменників , історичних досліджень, спогадів сучасників.
Видання доповнене хронологією та картою того часу, примітками.
Розраховане на вчителів та учнів шкіл, усіх, хто вивчає або цікавиться історією Української держави.

/Files/images/vrtualn_vistavki/img066.jpg


Між двох вогнів: друга половина ХІ - перша половина ХІІ ст. / Упоряд. і передм. І.О. Ворончук. - К.: Україна, 1996. - 413с. - (Серія "Історія України в прозових творах та документах")


Пропоновані читачеві художні й документальні твори, а також наукові розвідки видатних істориків минулого та джерела висвітлюють важливі події і явища культурно-історичного процесу в Україні кінця ХVІ - першої половини ХVІІ ст. Цей період вітчизняної історії дістав назву першого національного Відродження.
Видання розраховане на вчителів та учнів шкіл, усіх, хто вивчає або цікавиться історією Української держави.


/Files/images/vrtualn_vistavki/img067.jpgРуїна: друга половина ХІІ ст. / Упоряд.і передм. О.І. Гуржія; Ред. кол. В.А. Смолій (голова) та ін. - К.: Україна, 1996. - 431с. - (Історія України в прозових творах та документах)

Ця книга охоплює події в Україні, що увійшли в історію під назвою "Руїна". До видання включені прозові твори, історичні дослідження, документальні матеріали, котрі яскраво характеризують найтрагічнішу сторінку історії нашої держави.
Книга доповнена хронологією, картою часу, примітками.
Розрахована на вчителів та учнів шкіл, усіх, хто вивчає або цікавиться історією України.


/Files/images/vrtualn_vistavki/img068.jpg


Важкий шлях: перша половина ХІІІ ст. / Упоряд. і авт. передм. В.М. Горобець; Ред. кол. В.А. Смолій (голова) та ін. - К.: Україна, 2002. - 384с. - (Історія України в прозових творах та документах)

Книга охоплює події одного з найсвітліших і найтрагічніших періодів історії України. До видання включено прозові твори, історичні дослідження, документальні матеріали, котрі яскраво характеризують цю суперечливу епоху - добу Мазепи та його наступників.
Видання доповнене хронологією, картою того часу, примітками.
Розраховане на всіх, хто вивчає або цікавиться історією України.


Кiлькiсть переглядiв: 1505